Ολοκληρωμένες λύσεις για την μοριακή ανίχνευση του BCR-ABL kit με υψηλή ευαισθησία.

Ολοκληρωμένες λύσεις για την μοριακή ανίχνευση του BCR-ABL kit με υψηλή ευαισθησία.

Το 1copy™ BCR-ABL qPCR Kit προσφέρει ποσοτική ανάλυση για τον προσδιορισμό του BCR-ABL1 fusion (b3a2, b2a2, e1a2, e19a2) mRNA στο συνολικό RNA που εξάγεται από το μυελό των οστών ή το ολικό αίμα ασθενών που έχουν διαγνωστεί με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Παρέχει ποσοτικοποίηση της αναλογίας του mRNA μεταξύ φυσιολογικών  και λευχαιμικών κυττάρων, μέσω υπολογισμού από τον εξοπλισμό real-time PCR σε πραγματικό χρόνο βασισμένο στον φθορισμό που μετράται σε μεμονωμένα δείγματα.

BCR.ABL2

Το 1copy™ BCR-ABL qPCR Kit έχει βελτιστοποιήσει το πρότυπό του χρησιμοποιώντας το Διεθνές υλικό αναφοράς WHO (κωδικός NIBS: 09/138). Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να γίνουν αποδεκτά το ίδιο με το πρότυπο IS.

Mπορεί να ανιχνεύσει όχι μόνο τον κύριο τύπο (p210: e14a2, e13a2) και τον δευτερεύοντα τύπο γονότυπου του ασθενούς (p190: ela2), αλλά και τον τύπο Micro (p230: e19a2) σε μία μόνο αντίδραση.

BCR.ABL 1.1