Κλινική Χημεία

Παράγουμε αντιδραστήρια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα (Βιοχημικούς αναλυτές):

  • Beckman Coulter σειράς AU
  • Siemens ADVIA
  • Abbott ARCHITECT
  • Mindray BS200/220
  • Medilyzer
  • Για γενική χρήση, χειροκίνητα ή με ανοικτού τύπου αυτόματους αναλυτές.

Όλα τα προϊόντα μας προσφέρονται σε ειδικές συσκευασίες για κάθε τύπο αναλυτή, με barcode για άμεση τοποθέτηση στο δίσκο αντιδραστηρίων. Οι ειδικές επιδόσεις που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης έχουν υπολογιστεί και επιβεβαιωθεί με τη χρήση του εκάστοτε τύπου αναλυτή, έτσι η ενσωμάτωση των αντιδραστηρίων μας στο αναλυτικό σύστημα γίνεται άμεσα και παρέχει όλες τις ευκολίες των προϊόντων του κατασκευαστή του αναλυτή.

Ο κατάλογος των προϊόντων μας περιλαμβάνει Εξετάσεις ρουτίνας, «Ειδικές» εξετάσεις, που συνήθως δεν προσφέρονται από τον κατασκευαστή του αναλυτή, Εξετάσεις Ανοσοχημείας (Ειδικών Πρωτεϊνών) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν άριστες αναλυτικέ επιδόσεις, Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου Ποιότητας για όλες τις εξετάσεις.

Χρησιμοποιούμε υψηλή τεχνολογία στην έρευνα και παραγωγή και καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (IVD).

Εξετάσεις ρουτίνας

ACE
ACP
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)
ALBUMIN
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
AMMONIA
AMYLASE
AMYLASE MONOREAGENT
ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE)
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)
CALCIUM (Ca)
CHOLESTEROL
CHOLINESTERASE
CK-MB
CREATINE KINASE (CK)
CREATININE
CREATININE ENZYMATIC
DIRECT BILIRUBIN

γ-GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)
GLUCOSE
GLUCOSE (UV)
HDL-CHOLESTEROL
IRON
LACTATE
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) L-P
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) P-L
LDL-CHOLESTEROL
MAGNESIUM (Mg)
PHOSPHOROUS
TOTAL BILIRUBIN
TOTAL PROTEIN
TRIGLYCERIDES
UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY (UIBC)
UREA
URIC ACID
URINARY PROTEIN/CSF

Ειδικές Εξετάσεις

Ως "Ειδικές Εξετάσεις " ορίζουμε εξετάσεις που συνήθως δεν παρέχονται από τους περισσότερους κατασκευαστές, καθώς η ζήτηση είναι μικρή. Ωστόσο, αυτές οι εξετάσεις παρέχουν πολύτιμες κλινικές πληροφορίες και εμπλουτίζουν τις εργαστηριακές δυνατότητες, οπότε η παγκόσμια ζήτηση δεν είναι αμελητέα. Τα αντιδραστήρια «Ειδικών εξετάσεων» μας παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναλυτικών επιδόσεων, μεγάλες ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

5'-NUCLEOTIDASE
ADA & ADA2
ALDOLASE
ETHANOL

G-6-PDH
p-AMYLASE
PHOSPHOLIPIDS
TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY (TAC)

Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου Ποιότητας

Κατασκευάζουμε τους Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου ώστε να έχουν μακρό χρόνο λήξης (2-3 χρόνια) και με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αριθμό των βαθμονομήσεων (ένας βαθμονομητής για όλη τη ρουτίνα). Όλα τα υλικά είναι ιχνηλάσιμα σε πρότυπα υλικά και μεθόδους υψηλότερου επιπέδου (όπου υπάρχουν) και οι τιμές αβεβαιότητας είναι διαθέσιμες στους πελάτες μας για να βοηθήσουν με τη διαπίστευση των εργαστηρίων τους.

5-NUCLEOTIDASE CONTROL
A1 MICROGLOBULIN CAL
A1 MICROGLOBULIN CON
ACE CALIBRATOR
ACE CONTROL
ADA CALIBRATOR
ADA CONTROL
ALDOLASE CALIBRATOR
ALDOLASE CONTROLS
AMMONIA CALIBRATOR
AMMONIA CONTROL
APO-A1/APO-B CALIBRATOR
APO-A1/APO-B CONTROL LEVEL 1
APO-A1/APO-B CONTROL LEVEL 2
ASO CALIBRATOR
B-2-MICROGLOBULIN CAL 4X1ML
CK-MB CALIBRATOR
CK-MB CONTROL
CLINICAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1
CLINICAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2
CRP CALIBRATOR
CRP LATEX CALIBRATOR
CYSTATIN CALIBRATOR
CYSTATIN CONTROL
D-DIMER CALIBRATOR
D-DIMER CONTROL

ETHANOL CALIBRATOR
ETHANOL CONTROL
FERRITIN CALIBRATOR
FERRITIN CONTROL
FIBR/PLG CALIBRATOR
FIBR/PLG CONTROL
G6PDH CONTROLS
HBA1C CALIBRATOR
HBA1C CONTROL
IGE CALIBRATOR
IMMUNOLOGY CONTROL 1
IMMUNOLOGY CONTROL 2
IMMUNOLOGY CONTROL 3
LP(A) CALIBRATOR
LP(A) CONTROL HIGH
LP(A) CONTROL LOW
MALB/UPROT CONTROL
MEDI-CAL CHEMISTRY CALIBRATOR
MEDICAL-U URINARY CALIBRATOR
MEDITROL-U URINARY CONTROL
MICROALBUMIN CALIBRATOR
PROTEIN STANDARD
RF CALIBRATOR
STFR CALIBRATOR
STFR CONTROL