Έρευνα & Ανάπτυξη

Το τμήμα Ε & Α αναπτύσσει διαγνωστικά αντιδραστήρια για διάφορους τομείς κλινικής διάγνωσης όπως η κλινική χημεία, η ανοσοχημεία, η επείγουσα διαγνωστική και η μοριακή διάγνωση. Οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματά μας έχουν ως εξής:

Αντιδραστήρια κλινικής χημείας για αυτόματους αναλυτές

Έχει αναπτυχθεί πλήρες μενού αντιδραστηρίων βιοχημείας. Παράγονται σε υγρή μορφή, παρουσιάζουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναλυτικών επιδόσεων και υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά πρωτόκολλα για πολλούς εμπορικά διαθέσιμους αναλυτές.

Αντιδραστήρια ομοιογενών ανοσοπροσδιορισμών για ειδικές πρωτεΐνες για αυτόματους αναλυτές

Ένα από τα μεγαλύτερα μενού αντιδραστηρίων ανοσοχημείας για τον προσδιορισμό περισσότερων από 35 ειδικών πρωτεϊνών έχει αναπτυχθεί, με βάση την ειδική αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος. Η αντίδραση μπορεί να μετρηθεί με θολοσιμετρία σε οποιοδήποτε αυτόματο βιοχημικό αναλυτή. Όπου απαιτείται υψηλή ευαισθησία, έχουν αναπτυχθεί δοκιμές ενισχυμένες με Latex για διάφορες παραμέτρους. Χρησιμοποιούμε ομοιοπολική δέσμευση αντισωμάτων σε σωματίδια Latex, μια τεχνολογία πολύ ανώτερη από την προσρόφηση που χρησιμοποιείται σήμερα από τους περισσότερους κατασκευαστές. Με τη χρήση επιλεγμένων αντισωμάτων και ιδιαίτερων τεχνολογιών εξασφαλίζουμε υψηλή ειδικότητα, ελάχιστη μη ειδική δέσμευση, σταθερότητα, πολύ υψηλά όρια Προζώνης, εξαιρετικά γενικά χαρακτηριστικά επίδοσης, μακρές ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

Αντιδραστήρια ετερογενών ανοσοπροσδιορισμών (CLIA)

Το τμήμα Ε & Α μας έχει αναπτύξει αντιδραστήρια για Φερριτίνη, Φυλλικό οξύ, Βιταμίνη Β12, Τροπονίνη Ι, CK-MB και Μυοσφαιρίνη με ετερογενείς ανοσοπροσδιορισμούς χημαιοφωταύγειας (έργο της ΕΕ). Σε όλες τις εξετάσεις χρησιμοποιούνται μαγνητικά σφαιρίδια για το βήμα διαχωρισμού.

Παραγωγή και επεξεργασία αντισωμάτων

Έχουμε αναπτύξει τεχνολογία για να παράγουμε τα δικά μας αντισώματα, ως πρώτες ύλες για μια σειρά εξετάσεων. Πρόσφατα έχουμε εισαγάγει την τεχνολογία θραυσμάτων Fab’ για να ελαχιστοποιήσουμε τη μη ειδική δέσμευση στο αντιδραστήριο Φερριτίνης.