Έγγραφα & Στοιχεία Γ. Σ.

 

2018

22.06.2018 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 29.06.2018
01.06.2018 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2018
01.06.2018 Έντυπο Ανάκλησης Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2018
01.06.2018 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

2017

23.06.2017 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 30.06.2017
06.06.2017 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
06.06.2017 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30.6.2017

 

2016

21.06.2016 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 27.06.2016
01.06.2016 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
01.06.2016 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27.6.2015

 

2015

22.06.2015 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 29.6.2015
02.06.2015 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
02.06.2015 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 29.6.2015
20.02.2015 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γ.Σ. 27.2.2015
04.02.2015 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
04.02.2015 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 27.2.2015

 

2014

23.06.2014 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 2014
10.06.2014 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
10.06.2014 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
05.03.2014 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γ.Σ. 17/3/2014
17.02.2014 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
17.02.2014 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

 

2013

21.05.2013 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 2013
21.05.2013 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
21.05.2013 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

 

2012

07.06.2012 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γ.Σ. 2012
07.06.2012 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
07.06.2012 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

 

2011

08.07.2011 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.07.2011
22.06.2011 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 15.7.2011
03.06.2011 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.06.2011
03.06.2011 Έγγραφα Υποβαλλόμενα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.06.2011
03.06.2011 Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
03.06.2011 Έντυπο Πληρεξουσιότητας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης