Επιτροπές & Ορκωτοί Ελεγκτές

 

Επιτροπή Αμοιβών

 H Επιτροπή Αμοιβών συστάθηκε με την από 02.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τρία  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

  1. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  3. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. H θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εφόσον υφίσταται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

  1. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  3. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ορκωτοί Ελεγκτές

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές.

Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2019 διενήργησαν ο ορκωτός ελεγκτής Στέφανος Α. Χατζηστεφάνου της εταιρείας JPA Audit Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύμβουλοι επιχειρήσεων A.E. (Λεωφ. Μεσογείων 396 Αγ. Παρασκευή 15341, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 187 Α.Μ. /ΕΛΤΕ: 058)

Ο Έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2020 ανατέθηκε στην εταιρεία «‘’AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’