Περιβαλλοντική Πολιτική & Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική της MEDICON θεσπίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και συνίσταται στην παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διαρκής ανάπτυξη των δυνατοτήτων της και η συνεχής βελτίωση της οργανωτικής της δομής, ώστε να προσδιορίζει και να παρέχει με σταθερότητα και συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες να υπερκαλύπτουν τις διαρκώς αναπτυσσόμενες ανάγκες και προσδοκίες ποιότητας και κόστους των πελατών της καθώς και τις προσδοκίες των άλλων ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, προμηθευτές, μετόχους και κοινωνία), καθιερώνοντας την ως ένα οργανισμό που επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της αγοράς που δραστηριοποιείται.

Για την επίτευξη της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρίας, με πρώτο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MEDICON ο οποίος έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλη την εταιρία.

Η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει την επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως :

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, αντιπροσώπευση και διάθεση in vitro διαγνωστικών προϊόντων και συσκευών, που να καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις απόδοσης, αξιοπιστίας, ασφάλειας, κόστους και ποιότητας των πελατών της, καθώς και τα αναγνωρισμένα κλινικά πρότυπα.
  • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της.
  • Δημιουργία ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου χώρου εργασίας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Κατανόηση των αναγκών και παρακίνηση του προσωπικού προς την κατεύθυνση των ποιοτικών και περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών της εταιρείας.
  • Προστασία του περιβάλλοντος.
  • Εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της.
  • Ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και για την αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού ως προς την ποιότητα και το περιβάλλον για συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων τους.
  • Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και βελτιστοποίηση της διαχείρισής του.

Το σύστημα ποιότητας είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, ISO 14001:2015 και ΔΥ8/1348/04. Οι διάφορες επί μέρους πολιτικές, διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες που συνιστούν το πλαίσιο λειτουργίας της MEDICON περιγράφονται σε έντυπα όπως τα εγχειρίδια, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.

Η διοίκηση της εταιρείας αποσκοπεί στο να γίνει ευρέως γνωστή σε όλα τα επίπεδα η ακολουθούμενη πολιτική, οι σχετικές διαδικασίες και πρακτικές εργασίας, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην διαδικασία βελτίωσης του συστήματος και της εταιρίας.

Τελικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης μέσα από τη λειτουργία της εταιρίας σε ελεγχόμενες συνθήκες, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και συνέπεια
στη λειτουργία αυτή. Η τήρηση όσων αναφέρονται στα διάφορα εγχειρίδια του συστήματος
ποιότητας & περιβάλλοντος είναι υποχρεωτική για όλους τους χρήστες ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση της ποιότητας. Οποιαδήποτε μη-συμμόρφωση πρέπει να επεξηγείται και να τεκμηριώνεται επαρκώς.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας και της περιβαλλοντικής πολιτικής.