Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEDICON HELLAS AE είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε θητεία, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική  Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουλίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων 4 εκτελεστικά και 3 μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, τρία (3) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

  1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, συνταξιούχος χημικός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.
  2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.
  3. Ιορδάνης – Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.